Isolatie van spouwmuren

109 Views
Isolatie van spouwmuren
Isolatie van spouwmuren

Het isoleren van bestaande spouwmuren mag alleen worden toevertrouwd aan door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening erkende isolatiebedrijven. Deze staan onder toezicht van het Bureau Kwaliteitsbewaking Spouwmuurvullingen (BKS).

Isolatie van nieuwbouw-spouwmuren

Vrijwel alle woningen die na 1975 zijn gebouwd, zijn tijdens de bouw al van spouwmuurisolatie voorzien. Sinds 1 juli 1975 is het isoleren van woningwetwoningen verplicht; bij de premie- en vrije sectorbouw wordt het nog steeds ‘vrijwillig’ gedaan. Spouwmuurisolatie tijdens de nieuwbouw gebeurt echter zelden geheel goed. Dat komt doordat de metselaars die de muren metselen, nauwelijks op de hoogte zijn van de isolatietechniek. Veel metselaars zien het aanbrengen van de spouwisolatie tijdens het optrekken van de muren als een vervelende en het werk vertragende bijkomstigheid. Het ware te wensen dat de technische- en bouwvakopleidingen aandacht gingen besteden aan het facet van isolatie in het bouwvak.

Een ander punt is de breedte van de spouw; men houdt nog teveel vast aan de traditionele spouwbreedte van 5 а 6 cm. Het zou veel beter zijn in de architectuur en bouw om te schakelen naar een spouwbreedte van 10 cm, hetgeen in ons niet-Siberisch land als een optimale spouwisolatie mag worden gezien. De meerkosten van een dergelijke spouwbreedte (het heeft uiteraard consequenties t.a.v. de breedte en dikte van raam- en deurkozijnen) komen er in een paar jaar gemakkelijk uit.

Isolatie van spouwmuren door isolatiebedrijven

Hoewel men al lange tijd wist dat een spouw, met een isolatiemateriaal gevuld, een grote bijdrage kan leveren aan warmte-isolatie, kwam men pas enkele jaren geleden tot het ontwikkelen van een methode waarbij ook bij reeds bestaande spouwmuren isolatiemateriaal kon worden ingebracht. Sindsdien zijn er verscheidene methoden in gebruik die hun waarde inmiddels hebben bewezen, en is men ook zo ver dat men de deugdelijkheid van deze ‘achteraf-isolatie’ kan garanderen. Men boort een aantal gaten in de voegen van het buitenblad van de gevel, in welke gaten het isolatiemateriaal onder druk wordt ingeblazen. Na volledige vulling van de spouw worden de boorgaten weer vrijwel onzichtbaar gedicht.

Materiaal voor isolatie van spouwmuren

Als isolatiemateriaal voor spouwvulling van bestaande spouwmuren gebruikt men één van deze zes stoffen, die men de eigenschap toedicht dat ze geen water doorgeven naar het binnenblad:

  1. steenwolvlokken
  2. glaswolvlokken
  3. gesiliconiseerde perlitekorrels
  4. gebonden polystyreenschuim-parels
  5. polyurethaanschuim (PU-schuim)
  6. ureumformaldehyde-schuim (UF-schuim).

Dit laatste product scheidt een formaldehyde-damp af die nadelig kan zijn voor de gezondheid. Sinds kort wordt door het Rijk geen subsidie meer verstrekt on isolatie d.m.v. UF-schuim.

‘Na-isolatie’ van spouwmuren, zoals we het vullen van bestaande spouwmuren verder zullen noemen, is een rendabele investering die in de regel na drie of vier jaar al is ‘terugverdiend’ door de besparing op warmteverlies en dus op energie.
Ventilatie van de spouw is in ieder geval noodzakelijk bij gevels die aan de buitenzijde min of meer damp-dicht zijn afgesloten, zoals gevels behandeld met een niet-ademende, waterdicht makende verf, gevels die uit geglazuurde stenen zijn opgetrokken, of gevels die zijn betegeld. Deze gevelmuren moeten blijvend worden geventileerd via enkele opengehouden stootvoegen (twee per strekkende meter) aan zowel de voet als de top van de betreffende gevel. Gevels waarop een vochtdoorslag of algen- of zoutuitslag wordt waargenomen, mogen alleen na een deskundig onderzoek in de spouw worden geïsoleerd. Dit laatste geldt ook voor muren met scheuren of vorstschade in het buitenblad, en voor muren die uit de zgn. betonstenen met open structuur zijn opgetrokken . (Voor gevels die niet van spouwisolatie kunnen worden voorzien, is een mogelijk alternatief het aan de buitenkant aanbrengen van isolatiemateriaal. Dat stelt echter hoge eisen aan de uitvoering).

Muurroosters

Eventueel aanwezige muurroosters die voor een ventilatie van de kruipruimte zorgen, mogen niet in open verbinding staan met de spouw, omdat anders een groot deel van de in te blazen spouwvulling in de kruipruimte zou terechtkomen, en deze kruipruimte van luchttoevoer verstoken zou blijven. Kwaliteitscontrole van na-isolatie Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verleent alleen subsidie voor na-isolatie, indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door een door hen erkend bedrijf. Zo’n bedrijf moet zijn opgenomen op de lijst van erkende spouwmuur-isolatiebedrijven, en heeft zich verplicht tot navolging van een aantal voorschriften en bepalingen m.b.t. het verwerken van isolatiemateriaal.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text